มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 20 results.
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos&Don'ts)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่องส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA 2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม (Dos&Don’ts)