การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
การดำเนินการเพื่อความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 65 (รอบ 6เดือน)