วันที่ประกาศหัวข้อ
27 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจู๋ ราชา) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านผู้ใหญ่ชอบ คงมีผล) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสมพล ยืนยงค์ หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มกราคม 2567ซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในตำบลท่าเสา หมู่ที่ ๑-๑๑ สำหรับติดตั้งหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม่วงและหมู่ที่ ๑๑ บ้านพุลาด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ