ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

ชื่อตำบลท่าเสา ได้มาโดยที่ว่าสมัยก่อนนั้น บ้านท่าเสามีสถานีรถไฟที่ชุมชน บริเวณน้ำตกไทรโยค-น้อย ประกอบกับชุมชนบริเวณนั้น ที่มีอาชีพ ชัก - ลากไม้ เป็นประเภทเสาเรือนร้อย และได้ลากไม้เสาลงไปท่าน้ำ เพื่อลำเลียงลงไปยังที่อื่น จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านท่าเสา และด้วยความที่มีชุมชนอยู่หนาแน่น และมีความเจริญอยู่มากกว่าหมู่บ้านอื่น จึงใช้หมู่บ้านนี้ ตั้งชื่อเป็น ตำบลท่าเสา

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 

ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรก้าวไก

เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนหมู่บ้านและประชากร  | วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3 ตุลาคม 2556
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
ช่องแคบ หมู่ที่ 1 425 631 624 1255
วังใหญ่ หมู่ที่ 2 169 243 217 460
ท่าเสา หมู่ที่ 3 463 435 401 836
พุองกะ หมู่ที่ 4 497 702 627 1329
พุพง หมู่ที่ 5 192 300 256 556
พุม่วง หมู่ที่ 6 98 141 149 290
พุมุด หมูที่ 7 288 356 358 714
พุเตย หมู่ที่ 8 269 369 354 723
วังเขมร หมู่ที่ 9 231 336 295 631
หนองตาม่วง หมู่ที่ 10 66 140 132 272
พุลาด หมู่ที่ 11 202 306 299 605
รวม : 2,900 3,959 3,712 7,671

สถาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบสูง ด้านทิศตะวันออก มีเทือกเขาเกือบตลอดแนว เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๔๐.๙ องศา อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๙.๓ องศา และมีฝนตกชุกในโซนท่าเสา ตอนบน

การเมืองการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ มีระยะห่างจากอำเภอ ไทรโยค ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๓๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙๓,๗๘๑ ไร่ ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จด ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ จด ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก จด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก จด แม่น้ำแควน้อยตลอดแนว

สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม

ตำบลท่าเสา มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีต้นน้ำลำธาร ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม และมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวง ๓๒๓ สายกาญจนบุรี – สังขละบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ใช้เดินทางในการท่องเที่ยวในเขตอำเภอไทรโยค และอำเภอใกล้เคียง ทำให้ราษฎรตำบลท่าเสา มีรายได้ในการจำหน่ายผลผลิต ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี


ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เพราะมีแม่น้ำแควน้อยและพุลำธารไหลผ่านพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำการเกษตร มีการทำสวนผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ มีป่าไผ่ ซึ่งสามารถใช้ในการจักรสานเพื่อจำหน่าย โดยเฉพาะการสานเข่ง ซึ่งบางหมู่บ้านทำกันเกือบทุกครัวเรือน และนำไปจำหน่ายในต่างถิ่น มีรายได้ดีพอสมควร สภาพพื้นที่บางแห่งเป็นทุ่งหญ้า เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สถานศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง
๑. โรงเรียนบ้านช่องแคบ หมู่ ๑
๒. โรงเรียนบ้านวังใหญ่ หมู่ ๒
๓. โรงเรียนบ้านพุองกะ หมู่ ๔
๔. โรงเรียนบ้านพุม่วง – พุพง หมู่ ๕
๕. โรงเรียนบ้านพุเตย หมู่ ๘
๖. โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว หมู่ ๙

- โรงเรียนประถม - มัธยม ( ขยายโอกาส ) ๑ แห่ง
๑. โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา หมู่ ๗
- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าเสา ๑ แห่ง
- ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านพุตะเคียน ๑ แห่ง

วัด
- วัด ๘ แห่ง
๑. วัดช่องแคบ หมู่ ๑
๒. วัดถ้ำพรหมโลก หมู่ ๑
๓. วัดวังใหญ่ หมู่ ๒
๔. วัดพุองกะ หมู่ ๔ ๕. วัดพุตะเคียน หมู่ ๔
๖. วัดพุพง หมู่ ๕
๗. วัดพุทธวิมุติ หมู่ ๗
๘. วัดพุเตย หมู่ ๘

- สำนักสงฆ์ ๕ แห่ง
๑. สำนักสงฆ์ศรีสรรเพชร หมู่ ๑
๒. สำนักสงฆ์อนันตฆาราม หมู่ ๔
๓. สำนักสงฆ์วัดในไร่ หมู่ ๓
๔. สำนักสงฆ์วัดไผ่ล้อม หมู่ ๓
๕. สำนักสงฆ์บ้านวังเขมร หมู่ ๙
- สถานปฏิบัติธรรมเกาะมหามงคล หมู่ ๑

การบริการพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนราชการ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา หมู่ ๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย หมู่ ๘

- กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ ๑๑ ( กรป.กลาง )
- ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ หน่วยที่ ๒ ( ไทรโยค ) หมู่ ๔
- หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กจ.๑ หมู่ ๓
- ด่านตรวจคนเข้าเมือง หมู่ ๓

หน่วยงานเอกชน
- สถานีวิทยุชุมชนพุทธศาสนา หมู่ ๑
- มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ หมู่ ๑
- หน่วยกู้ภัยกาญจนบุรี ( ไทรโยค ) หมู่ ๓

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
- ทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งอยู่ภายในวัดพุทธวิมุติ หมู่ ๗
- พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของตำบลท่าเสา หมู่ ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 333/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

เบอร์โทร : 034-540770