ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยบ้านนายอนุโรจน์ สามพ่วงบุญ) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563