หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน (ตามแบบแปลนและรายการ อบต.ท่าเสา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา20 กันยายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านกัลยา กลิ่นหอม) หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 6 ทุ่ง 2) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี และ เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564