ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา     เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.).docx