การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                 เนื่องจาก พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวซึ่งมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๗๗  มีมาตรการควบคุมคนต่างด้าว  ดังนี้

๑      หน้าที่ของเจ้าบ้าน  เจ้าบ้าน  หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน  ผู้จัดการโรงแรมน

       -  เมื่อรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้ว  จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๒๔  ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เข้าพักหากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ           ปรับไม่เกินสองพันบาท  แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่น

๒      หน้าที่ของคนต่างด้าว

      -  เมื่ออยู่ในราขอาณาจักรเกิน  ๙๐  วัน  จะต้องมีหนังสือแจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงที่อยู่ของตนโดยมิชักช้า และให้กระทำเช่นเดียวกันทุก ๙๐          วัน   หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถุกต้อง

              ขณะนี้  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดตั้งระบบการแจ้งที่พักอาศัย ให้บริการเรื่องการแจ้งที่พักอาศัยผ่าน  www.immigraion.go.th

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์