การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา

5 พฤศจิกายน 2556
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                      การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา  เริ่มในปี   2544  โดยเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จัดเก็บจากครัวเรือน ทำให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนากำหนดเป็นแผนชุมชน  การเกิดร้านค้าชุมชน  วัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชนโดยการถือหุ้น  หุ้นละ 100  บาท  ปัจจุบันมีเงินทุนทั้งหมด  4,278,100  บาท   มีสมาชิกจำนวน   511   ราย  และกลุ่มชุมชน  6  กลุ่มจาก   2   หมู่บ้าน  และ  2  โรงเรียน   จำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก  เช่น   สินค้าที่ใช้ในการทำการเกษตร   ได้แก่  สารเคมี   ปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์  รวมทั้งสินค้าทีจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน   ซึ่งจะจำหน่ายในราคาถูก  และสินค้าจะมาจากสมาชิกผลิตขึ้นเอง   ทำให้สามารถจำหน่ายในราคาที่ถูกได้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!