กิจกรรมป่าชุมชนหมู่บ้านช่องแคบ

5 พฤศจิกายน 2556
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านช่องแคบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี  ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ  ประมาณ  55  กิโลเมตร   วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านช่องแคบ   ยังมีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับป่า   ชาวบ้านยังต้องใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีวิต    ป่าเป็นแหล่งซับน้ำหล่อเลี้ยงพีชเกษตรกรรม  การพัฒนาป่าหมู่บ้านช่องแคบเป้นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนและราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการ  โดยพยายามสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน   ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน   จากการมีสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่ชุมชนสามารถจะได้รับในรูปของผลประโยชน์ต่าง ๆ จากทรัพยากรป่าไม่้  ทั้งนี้   เพื่อให้ป่าไม่้สามารภที่จำดำรงอยู่ได้เช่นเดียวกับชุมชนในระยะยาว  โดยที่ป่าไม่้ได้รับการดูแลจากชุมชน  และชุมชนได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้  เป็นการตอบแทนในเวลาเดียวกัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!