การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559

ประเภท : คนพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2559

การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ.docx