ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558

ประเภท : ผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา     เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558   ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558.doc