ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภท : คนพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2558   ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2558.doc