ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท : คนพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

ประกาศเบี้ยยังชีพผู้พิการ.doc