ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง การรับขึ้นทะเบีนยผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท : ผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc