ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ครั้งที่ 3

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา    เรื่อง    สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังและถนนดิน   บ้านพุเตย  หมูที่   8   จำนวน  2  สายทาง  ตำบลท่าเสา   อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศสอบราคาครั้งที่ 3.docx