ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ครั้งที่ 2

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา    เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและขุดร่องระบาย  บ้านช่องแคบ   หมู่ที่  1   จำนวน  2  สายทาง

ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2.docx