ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มิ.ย.63

ประเภท : ข่าวพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำเดือน มิ.ย.63.pdf
แบบสรุปรายงาน (สขร.๑) เดือน มิ.ย.63.pdf