รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขสร.1 เด.pdf
แบบสรุปรายงาน (สขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63.pdf