ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา เรื่อง รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประจำเดือน ธันวาคม 2562)

ประเภท : ข่าวพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขสร.1.pdf
แบบสรุปรายงาน (สขร.๑)เดือน ธันวาคม 63.pdf