รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขสร.1ปร.pdf
แบบสรุปรายงาน (สขร.๑)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf