ประกาศองค์การบรายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนตุลาคม 2562

ประเภท : ข่าวพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขสร.1.pdf
แบบสรุปรายงาน (สขร.๑)ประจำเดือน ตุลาคม 63.pdf