ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรายไตรมาส 4.pdf
แบบท้ายรายไตรมาส 4.pdf