รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขสร.1 เด.pdf
แบบสรุปรายงาน (สขร.๑) เดือน สิงหาคม 2562.pdf