รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประจำเดือนมิถุนายน 2562)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปรายงาน (สขร.๑)62 เดือน มิถุนายน 62.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขสร.1 เด.pdf