รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา-ขสร.1-เดือน-พฤษภาคม-62.pdf
แบบสรุปรายงาน-สขร.๑เดือน-พฤษภาคม-62.pdf