รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน.pdf
แบบสรุปรายงาน-สขร.๑62.pdf