สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบ

ประเภท : ข่าวพัสดุ

แบบสรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พฤศจิกายน.pdf