รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ประจำปีงบประมาณ 2561)

ประเภท : ข่าวพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561.pdf
แบบสรุป(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม 60.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน 60.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม 60.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม 61.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61.pdf
แบบสรุป(สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม 61.pdf
แบบสรุป(สขร.๑)61 ประจำเดือน เมษายน 61.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม 61.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน 61.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม 61.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม 61.pdf
แบบสรุป (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน 61.pdf