ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านพุตะเคียน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.(จ้าง) 4.pdf