ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ถึง บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 2

ประเภท : ข่าวพัสดุ

ตาราง ปปช. ถนน คสล. ซอยโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ถึงบ้านช่องแคบ.pdf
ราคากลาง ถนน คสล.ซอยโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ถึงบ้านช่องแคบ.pdf