ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีมเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ หมู่ที่ 11

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตาราง ปปช.ถนน คสล.ซอยบ้านผุ้ใหญ่สมศักดิ์ ม.11.pdf
ราคากลางถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ ม.11.pdf