ประกาศการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกแสงชูโต ซอยบ้านนายเฮี้ยง เซี่ยงใช่ บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลาง ถนน คสล. สายแยกถนนแสงชูโต ซอยบ้านนายเฮี้ยง เซี่ยงใช้ ม.3.pdf
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.(จ้าง) ม.3.pdf