ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพล - นางกัลยา หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ.pdf
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช.(จ้าง).pdf
ราคากลาง ถนน คสล. ซอยบ้านนายนิพล - นางกัลยา ม.1.pdf