ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา และ โครงการก่อสร้างถนน ตำบลท่าเสา

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาและระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมทุ่นแพ บ้านวังเขมร และก่อสร้างระบบประปา บ้านพุลาด
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6.docx
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสนอ นิยมไทย บ้านพุลาด หมู่ที่ 11.docx
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอำพร ทรงอุบล ถึงไร่นางฟ้า หมู่ที่ 8.docx
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายเสนาะ ถึงที่ของนางสาวประสงค์ หมู่ที่ 10.
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไก่ชน หมู่ที่ 7.docx