ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ฯ อบต.ท่าเสา

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

              ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอรชนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแคบ ม.1 สายซอยบ้่านผู้ใหญ่ชอบ-บ้านนายนำ.doc
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา.docx
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุองกะ ม.4 ช่วงทางหน้าโรงเรียนพุองกะ.doc