ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลุกรัง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนแอสฟัทส์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าเสา  จำนวน  16  โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง.docx