มอบอำนวจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2556

คำสั่งมอบอำนาจของนายก.pdf