ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มิ.ย.63

1 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ