กิจกรรมป่าชุมชนหมู่บ้านพุเตย

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อปี  2546  ได้จัดตั้งป่าชุมชนบ้านพุเตย  วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งพันธุ์พืชต่างๆ ให้มีความสมดุลในระบบนิเวศ  สร้างจิตสำนึกให้สมาชิกในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ   และจัดทำเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อต้นแบบการศึกษาธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี

                   เนืองจากสภาพทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทำลายจากสมาชิกชุมชนและต่างชาติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทำให้พันธุ์ไม้หายากสูญพันธุ์ไปจากระบบนิเวศ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

                   ป่าชุมชนบ้านพุเตยเป็นแหล่งอาหารนานาชาติเนื่องจากสภาพของป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์  ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ตลอดจนจัดทำเป็นศูนย์แวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์