ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ร่วมกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ  " ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน " จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกระดับในองค์กร ภายใต้สังกัดของท่าน และประชาชนทั่วไป เข้าชมงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่  23 - 29 มีนาคม 2559  ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์