โครงการศึกษาดูงาน อบต.รัตภูมิ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ อสม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ตามแนวทางหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์