การประกวดร้องเพลงและประกวดหางเครื่อง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

            ขอประชาสัมพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ. ศาลา 60 พรรษามหาราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มโอกาสให้มีงานทำของคนว่างงาน และต้องการเปลี่ยนงาน จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอประชาสัมพันธ์งานประกวดร้องเพลง.docx