ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558  กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต อันหมายความร่วมถึงการออกใบอนุญาตการอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันมา ณ โอกาสนี้

ลงวันที่  17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศการใช้คู่มือประชาชน.pdf