พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2558

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  พุทธศักราช  2558   ณ  พลับพลาพิธีท้องสนามหลวงในโอกาสนี้  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วย   โดยมีนายเชาวลิต   ชูขจร   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาและนายสงกรานต์     ภักดีคง   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ทำหน้าที่คู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนา  เมื่อวันที่   13  พฤษภาคม  2558  โดยมีนายวิกิจ    แก้วจิตคงทอง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

13 พฤษภาคม 2558.pdf