องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาและวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร ร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จ.เพชรบุรี

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                       นายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตร ร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 37 จ.เพชรบุรี  นำโดย  นางนภา  มณีโชติ  นำคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  แกนนำหมู่บ้าน  ภาคี  เครือข่ายโครงการหมู่บ้านสหกรณ์หนองพลับ กลัดหลวง  ตามพระราชประสงค์  จ.เพชรบุรี  14  หมู่บ้าน  ศึกษาดูงานเรื่อง  การสร้างรายได้  การออมทรัพย์  การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและชุมชน

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์