โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  

นำทีมโดย  ท่านนายก วิกิจ  แก้วจิตคงทอง และคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน  และผู้สูงอายุทั้ง 11 หมู่  เดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์