วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาครั้งแรก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา      ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เมื่อวันที่  18  สิงหาคม   2556  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาครบตามจำนวนที่พึงมีแล้ว    ดังนั้นนายอำเภอไทรโยคจึงได้จัดให้มีการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลท่าเสาครั้งแรก  วันที่   20   กันยายน  2556   เวลา  10.00  น.   ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา    ก่อนวาระการประชุมนั้น    นายอำเภอไทรโยคได้จุดธูปเทียนสักการะ    ประดับเครื่่องหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาและมอบนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

นายอำเภอไทรโยคจุดธุปเทียน.docx