โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา นำโดย นายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  พร้อมด้วยรองนายก และพนักงานพร้อมใจกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน   ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน   นำโดย       นายสมศักดิ์  อุพร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน และคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าชุมชมของหมู่บ้านพุเตย ของตำบลท่าเสา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงานให้ไปปฎิบัติอย่างถูกต้อง

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์