ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้