ประกาศการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

              ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกำหนดจ่ายเงินแก่เด็กแรกเกิดสัญชาติไทย ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารเฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยอุดหนุนรายละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี ท่านใดที่อยู่ในเกณฑ์รับสิทธิ์ให้มาขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมายืนคำขอได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์